Υπηρεσίες

Παρεχόμενες Υπηρεσίες Μηχανημάτων – Οχημάτων :

  1. Μελέτες – Τεχνικές Εκθέσεις
  2. Εγκρίσεις Τύπου
  3. Ταξινομήσεις – Έκδοση Αδειών & Πινακίδων Κυκλοφορίας
  4. Μεταβιβάσεις
  5. Διαγραφές
  6. Επανακυκλοφορίες

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Σας επισημαίνουμε ότι, το πιστοποιητικό ελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος θα πρέπει να ανανεώνεται με τη λήξη του  βάση του ΠΔ 304.00 (ΦΕΚ 241.Α.2000) αρθρ. 2 παρ. 1 που αναφέρει «οι εξοπλισμοί που χαρακτηρίζονται ως μηχανήματα έργου πρέπει να φέρουν πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, άδεια κυκλοφορίας, πιστοποιητικό ελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος καθώς και να συνοδεύονται με τα αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης», διότι επιφέρει υψηλά πρόστιμα (ΦΕΚ 2062 / 23-08-2013).